WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"

www.hospicjum-wlodawa.pl

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA WYPOSAŻENIE
NOWEGO HOSPICJUM

O towarzystwie Wolontariat Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe Opieka hospicyjna Sprawozdania finansowe
KRS: 0000181031
Nr konta bankowego
68 1500 1373 1213 7003 8391 0000

WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"

www.hospicjum-wlodawa.pl

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA WYPOSAŻENIE
NOWEGO HOSPICJUM

O towarzystwie Wolontariat Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe Opieka hospicyjna Sprawozdania finansowe
KRS: 0000181031
Nr konta bankowego 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000

WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"HOSPICJUM"

www.hospicjum-wlodawa.pl

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU
NA WYPOSAŻENIE
NOWEGO HOSPICJUM

O towarzystwie Wolontariat Hospicjum stacjonarne Hospicjum domowe Opieka hospicyjna Sprawozdania finansowe
KRS: 0000181031
Nr konta bankowego 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000
A+ A- A Wysoki kontrast
Klauzula informacyjna dla Darczyńców

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: hospicjum@onet.eu;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Hospicjum, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. w celu przekazania podziękowań, przekazywania informacji o działaniach Hospicjum, a także w celu przekazywania i dostosowywania treści w sposób możliwie najbardziej odpowiadający Pana / Pani preferencjom (w tym za pomocą profilowania), ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania danych będzie także umowa darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązki nałożone na Hospicjum na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) kategoria danych osobowych to dane niewrażliwe, w szczególności dane kontaktowe, dane osoby składającej zlecenie płatnicze (imię nazwisko, adres, adres e-mail), wysokość darowizny, numer konta bankowego, lub inne przekazane przez Pana / Panią dane;

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pani/Pana, od operatora płatności online, z właściwego banku lub urzędu skarbowego;

6 ) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, świadczące usługi utrzymania sieci i serwerów, banki, instytucje płatnicze (operatorzy płatności online), zewnętrzne kancelarie prawne, kurierzy, operatorzy pocztowi, itp.;

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy darowizny, a później przez okres niezbędny do wykonania obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, lub przez okres do czasu niewniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – zależnie, który z tych okresów będzie dłuższy;

8) Hospicjum pozyskuje dane osobowe od Pana / Pani (imię, nazwisko, e-mail, kwota wpłaty), od operatora płatności elektronicznych (dane adresowe) lub od banku, z którego dokonujesz przelewu (dane osobowe podane na przelewie);

9) W przypadku danych przekazywanych przez Pana / Panią osobiście – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, natomiast jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia i wykonania darowizny na rzecz Hospicjum;

10) Hospicjum nie zamierza przekazywać Pan / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Hospicjum na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego;

11) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w szczególności wobec przetwarzania w celach marketingu, profilowania itp.;

12) Pana / Pani dane mogą podlegać profilowaniu  tj. automatycznej ocenie niektórych Pana / Pani czynników osobowych, z wykorzystaniem systemów informatycznych. Hospicjum dokonuje profilowania, aby możliwie najdokładniej dobrać materiały komunikacyjne, marketingowe i promujące działalność Hospicjum i dostosować je w szczególności do Pana / Pani preferencji. Profilowanie opiera się wyłącznie na przekazanych Hospicjum danych osobowych, o których mowa powyżej. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w sprawie profilowania Pana / Pani danych;

13) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Telefon: (22) 531 03 00

Darowizna

Wesprzyj działalność Hospicjum poprzez wpłatę on-line

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

Numer konta: 68 1500 1373 1213 7003 8391 0000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.

Regulamin przekazywania darowizn