Sprawozdania za 2019
2020-10-10
  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. Bilans
  3. Rachunek zysków i strat
  4. Informacja dodatkowa
  5. Sprawozdanie merytoryczne
...więcej
sprawozdania
2020-10-10

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego,