Modernizacja hospicjum

Budynek w którym prowadzimy obecnie działalność leczniczą nie jest dostosowany do obowiązujących wymogów prawnych: Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112,poz. 654) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U Nr 12 poz. 739) ,a także zmiany w Ustawie Prawo budowlane, spowodowały konieczność podjęcia decyzji o przebudowie (modernizacji) i dostosowaniu budynku hospicjum do wymogów.

W pierwszej kolejności planujemy przeprowadzenie robót budowlanych a następnie wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń: zakup sprzętu i wyposażenia hospicjum (dodatkowe 4 łóżka); wyposażenie zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego (25 łóżek); wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz sali terapii zajęciowej; wyposażenie kuchni oddziałowej .

Działania te spowodują dostosowanie zakładu do wymogów prawnych oraz poprawią jakość i zwiększą dostępność do usług medycznych : hospicyjnych i dla pacjentów przewlekle chorych.